Диспетчер задач

У системі Windows XP Professional для моніторингу ключових показників продуктивності комп'ютера використовується традиційний для систем сімейства Windows NT/2000 Диспетчер задач (Диспетчер задач або Task Manager). З його допомогою можна швидко відслідковувати статус запущених програм і завершувати "завислі" прикладні програми, які не відповідають на запити системи. За допомогою диспетчера задач можна відслідковувати активність запущених процесів по 15 параметрам і переглядати діаграми використання процесора й пам'яті.

 В Windows XP Professional диспетчер задач містить п'ять вкладок/індикаторів, серед яких дві нові [Мережі (Сеть або Networking) і Користувачі (Пользователи або Users)]:

Прикладні програми (Приложения або Applications) — показує статус прикладних програм, запущених на комп'ютері.

Процеси (Процессы або Processes) — містить інформацію про процеси, які запущені на комп'ютері.

Швидкодія (Быстродействие або Performance) - відображає динамічний стан продуктивності комп'ютера, включаючи ступінь використання пам'яті та процесора.

Мережа (Сеть або Networking) — показує ступінь завантаження мережі. Індикатор відображається тільки при наявності на комп'ютері мережної карти.

Користувачі (Пользователи або Users) — містить список зареєстрованих користувачів. Вкладка Users доступна тільки на тих комп'ютерах, де активізована можливість швидкого перемикання користувачів (быстрого переключения пользователей або Fast User Switching) (тобто на комп'ютерах, які є членами робочої групи або одиночних комп'ютерів). Вкладка Користувачі (Пользователи або Users) недоступна на комп'ютерах - членах домену.

 

Запуск диспетчера задач

Для запуску диспетчера задач можна використати один з наступних методів:

  • Клацнути правою кнопкою миші по вільному просторі на панелі задач і вибрати з контекстного меню пункт Диспетчер задач (Диспетчер задач або Task Manager).
  • Нажати комбінацію клавіш <Ctrl>+<Shift>+<Esc>.
  • Нажати комбінацію клавіш <Ctrl>+<Alt>+<Del> й — при необхідності — нажати у вікні, що відкрилося, кнопку Диспетчер задач (Диспетчер задач або Task Manager).
  • Відкрити вікно Виконати (Выполнить або Run) і ввести команду taskmgr.

Якщо диспетчер задач запущений, то в правому нижньому куті екрана на панелі задач в області оповіщень (system tray) з'являється індикатор завантаження процесора. Якщо підвести покажчик миші до цього індикатора, то буде відображена ступінь завантаженості процесора.

Відкрити вікно диспетчера задач можна подвійним клацанням миші на значку індикатора продуктивності на панелі задач. Якщо ви не хочете, щоб згорнуте вікно диспетчера залишалося на панелі задач, то в його вікні в меню Параметри (Параметры або Options) виберіть пункт Приховувати згорнуте (Скрывать свернутое або Hide When Minimized).

Швидкість поновлення

Ви можете регулювати швидкість, з якої обновлюються показання диспетчера задач. Це дозволяє знизити витрату ресурсів при роботі диспетчера задач, але при цьому показання можуть виявитися занадто наближеними. Для виконання примусового поновлення виконайте команду Обновити (Обновить або Refresh Now) у меню Вид (Вид або View) або натисніть клавішу <F5>.

У диспетчері задач можна задати наступні швидкості поновлення:

  • Висока (Высокая або High) — поновлення проводиться кожні півсекунды.
  • Звичайна (Обычная або Normal) — поновлення виконується щосекунди.
  • Низька (Низкая або Low) — показання поновляються кожні 4 секунди.
  • Призупинити (Приостановить або Paused) — автоматичне поновлення не проводиться. Для запуску поновлення натисніть клавішу <F5>.

 Моніторинг процесів

Для перегляду запущених процесів і показників їхньої продуктивності виберіть вкладку Процеси (Процессы або Processes) у вікні Диспетчер задач (Диспетчер задач або Task Manager) (рис. 5.1). Таблиця процесів містить всі процеси, запущені у власному адресному просторі, включаючи всі прикладні програми й системні сервіси. Якщо потрібно переглянути 16-розрядні процеси, то в меню Параметри (Параметры або Options) виберіть команду Відображати 16-розрядні завдання (Отображать 16-разрядные задачи або Show 16-bit tasks).

За допомогою команди Вибрати стовпці (Выбрать столбцы або Select Columns) у меню Вид (View) можна додати на екран нові стовпці показників для вкладок Процеси (Процессы або Processes), Мережа (Сеть або Networking) і Користувачі (Пользователи або Users). У діалоговому вікні, що відкрилося, Вибір стовпців (Выбор столбцов або Select Columns) установіть прапорці поруч із тими показниками, які повинні бути відображені в таблиці, і натисніть кнопку ОК. У табл. 5.1 наведений короткий опис основних стовпців для вкладки Процеси (Процессы або Processes).

Рис. 5.1. Вкладка Процеси у вікні диспетчера задач

Таблиця 5.1. Основні показники, що відображаються диспетчером задач для списку процесів

Стовпець

Опис

Ім'я образа  (Имя образа або Image Name)

Ім'я образа ( виконуваного файлу даного процесу).

Ідентифікатор процесу (PIC) (Идентификатор процесса або PID (Process Identifier))

Числове значення, яке унікальним образом визначає процес під час його роботи.

Завантаження ЦП  (Загрузка ЦП або CPU Usage)

Виражений у відсотках час, протягом якого процес використовував час процесора з моменту останнього поновлення.

Час ЦП  (Время ЦП або CPU Time)

Сумарний час процесора, використаний процесом із часу його запуску, виражене в секундах.

Пам'ять – використання (Память — использование або Memory Usage)

Обсяг  віртуальної пам'яті,  яка використовується процесом, вираженої в кілобайтах.

Пам'ять – зміна  (Память — изменение або Memory Usage Delta)

Зміна обсягу пам'яті з моменту останнього поновлення. Диспетчер задач відображає негативні значення.

Пам'ять – максимум  (Память — максимум або Peak Memory Usage)

Максимальний обсяг виділеної пам'яті, використаної процесом з моменту запуску. Виділена пам'ять - це пам'ять, яку процес використовує на фізичному носії (наприклад, RAM) або  файлі підкачування.

Помилок сторінки  (Ошибок страницы або Page Faults)

Число переривань (помилок сторінок), які виникають, коли прикладна програма намагається прочитати або записати дані в неіснуючу віртуальну пам'ять.

Об'єкти USER  (Объекты USER або USER Objects)

Число об'єктів USER, які використовуються у даний час певним процесом.

Число читань  (Число чтений або I/O Reads)

Число операцій введення/виведення, згенерованих процесом читання, включаючи операції введення/виведення для файлів, мережі й пристроїв.

Прочитано байт  (Прочитано байт або I/O Read Bytes)

Число байтів, прочитаних у ході операцій введення/виведення, згенерованих процесом читання, включаючи операції введення/виведення для файлів, мережі й пристроїв.

Код сеансу  (Код сеанса або Session ID)

Ідентифікатор сеансу Terminal Services.

Ім'я користувача (Имя пользователя або User Name)

Ім'я користувача або назва сервісу, який запустив процес.

Помилок сторінки – зміна (Ошибок страницы — изменение або Page Faults Delta)

Зміна числа помилок сторінок з моменту останнього поновлення.

Обсяг віртуальної пам'яті  (Объем виртуальной памяти або Virtual Memory Size)

Обсяг віртуальної пам'яті або адресного простору, виділеного процесу.

Пул , що вивантажується  (Выгружаемый пул або Paged Pool)

Віртуальна пам'ять, доступна для кешування на диск, яка містить у собі всю пам'ять користувача та частину системної пам'яті. Кешування являє собою переміщення рідко використовуваних компонентів робочої пам'яті з RAM на інший носій, зазвичай на жорсткий диск.

Пул, що не вивантажується (Невыгружаемый пул або Non-Paged Pool)

Обсяг пам'яті  операційної системи , яка використовується процесом (у кілобайтах). Дана пам'ять ніколи не вивантажується на диск.

Базовий пріоритет  (Базовый приоритет або Base Priority)

Визначає порядок диспетчеризації потоків процесу для обробки процесором.

В Microsoft Message Queuing Sevices (MSMQ) базовий пріоритет (або пріоритет черги) визначає пріоритет черги в спільній черзі. Базовий пріоритет може бути встановлений у діапазоні від -32768 до 32767 (значення за замовчуванням дорівнює 0) будь-якою прикладною програмою MSMQ з дозволами на запис для черги. Приватні черги не підтримують базовий пріоритет. MSMQ маршрутизує і передає повідомлення на основі комбінації базового пріоритету й пріоритету повідомлення.

Лічильник дескрипторів  (Счетчик дескрипторов або Handle Count)

Число дескрипторів об'єктів у таблиці об'єктів процесу.

Лічильник потоків  (Счетчик потоков або Thread Count)

Число потоків, запущених у процесі.

Об'єкти GDI  (Объекты GDI або GDI Objects)

Число об'єктів GDI, які використовуються у цей момент процесом.

Об'єкти з бібліотеки графічного  інтерфейсу  користувача (графического пользовательского интерфейса або Graphics Device Interface, GDI), що входить до складу інтерфейсів прикладного програмування (API) для пристроїв виведення графіки.

Число записів  (Число записей або I/O Writes)

Число операцій введення/виведення, згенерованих процесом запису, включаючи введення/виведення файлів, мережі й пристроїв.

Записано байт  (Записано байт або I/O Write Bytes)

Число байтів, записаних у ході операцій введення/виведення, згенерованих процесом запису, включаючи операції введення/виведення, пов'язані з файлами, мережею й пристроями.

Інше введення-виведення  (Прочий ввод-вывод або I/O Other)

Число операцій введення/виведення, згенерованих процесом, який не є ні читанням, ні записом, включаючи операції I/O файлів, мережі й пристроїв. Приклад такого типу операції - функція управління.

Інших байт при введенні-виведенні (Прочих байт при вводе-выводе або I/O Other Bytes)

Число байт, переданих у ході операцій введення/виведення, згенерованих процесом, що не є ні читанням, ні записом, включаючи операції введення/виведення файлів, мережі й пристроїв.

 

 Моніторинг продуктивності системи

Контроль швидкодії системи

Ви можете використовувати вкладку Швидкодія (Быстродействие або Performance) діалогового вікна Диспетчер задач (Task Manager) (рис. 5.2) для перегляду динамічної інформації про продуктивність системи.

Рис. 5.2. Вкладка Швидкодія у вікні диспетчера задач

У таблиці 5.2 описані поля, які виводяться за замовчуванням на вкладці Швидкодія (Быстродействие або Performance).

Таблиця 5.2. Поля вкладки Швидкодія (Быстродействие або Performance)

Поле

Опис

Завантаження ЦП (Загрузка ЦП або CPU Usage)

Процентне співвідношення часу, затрачуваного процесором на виконання потоків, і часу простою потоку.

Хронологія завантаження ЦП

(Хронология загрузки ЦП або CPU Usage History)

Процентне співвідношення часу, затрачуваного процесором на виконання потоків, і часу простою потоку.

Показується як графік часу.

Файл підкачування  ( Файл подкачки або  PF Usage)

Обсяг використовуваної віртуальної пам'яті (у Мбайт )

Хронологія використання файлу підкачування  ( Хронология использования файла подкачки  або Page File Usage History)

Обсяг використовуваної віртуальної пам'яті (у Мбайт), показаний як графік за часом.

Усього:  Дескрипторів  (Всего: Дескрипторов або Total : Handles)

Кількість дескрипторів об'єктів у таблицях усіх процесів.

 Потоків (Потоков або Threads)

Кількість запущених потоків, включаючи один потік чекання для кожного процесора.

Процесів  ( Процессов  або Processes)

Кількість активних процесів, включаючи процес чекання.

Фізична пам'ять (кб): Усього (Физическая память (кб): Всего або Physical Memory (К): Total)

Обсяг оперативної пам'яті (RAM), встановленої на комп'ютері.

Доступно  ( Доступно  або Available)

Обсяг оперативної пам'яті, доступний для процесів.

Системний  кеш  ( Системный кэш або Svstem Cache)

Обсяг оперативної пам'яті, звільнений для кешування файлів.

Виділення пам'яті: Усього

(Выделение памяти: Всего  або Commit Charge Total)

Обсяг віртуальної пам'яті, яка використовується всіма процесами.

Границя  ( Предел або  Limit)

Обсяг віртуальної пам'яті, що може бути наданий процесам без збільшення розміру файлу підкачування.

Пік  ( Пик  або Peak)

Максимальний обсяг віртуальної пам'яті, що використовувався з початку сеансу роботи.

Пам'ять ядра (кб): Усього

 

Сумарний обсяг пам'яті, що вивантажується і невивантажується.

Що вивантажується  ( Выгружаемая  або Paged)

Розмір пула, що вивантажується, зайнятою операційною системою.

Що невивантажується ( Невыгружаемая  або Nonpaged)

Розмір пула, що невивантажується, зайнятою операційною системою.

 Моніторинг мережі

На вкладці Мережа (Сеть або Networking) можна у вигляді графіка бачити обсяг інформації, переданої комп'ютером по мережі в кожен момент часу. Якщо на комп'ютері встановлені кілька мережних адаптерів, на вкладці Мережа (Сеть або Networking) буде представлена спільна крива, що показує обсяг трафіка, переданого через всі мережні з'єднання комп'ютера (рис. 5.3).

Рис. 5.3. Вкладка Мережа у вікні диспетчера задач

Рис. 5.4. Вкладка Користувачі (Пользователи) дозволяє побачити, хто зареєстрований на комп'ютері

Команда Вид | Журнал мережного адаптера (Вид | Журнал сетевого адаптера або View | Network Adapter History) дозволяє окремо відображати на графіку число отриманих (Отримано байт (Получено байт або Bytes Received)) і/або відправлених байтів (Відправлений байт (Отправлено байт або Bytes Sent)) для мережного адаптера.

Перегляд списку зареєстрованих користувачів

На вкладці Користувачі (Пользователи або Users) відображаються імена всіх користувачів, зареєстрованих у цей момент на комп'ютері локально (якщо включено опцію швидкого перемикання користувачів (Fast User Switching)) або віддалено (при використанні можливостей Віддалений робочий стіл (Удаленный рабочий стол або Remote Desktop) або Віддалений помічник (Удаленный помощник або Remote Assistance). Рис. 5.4 ілюструє ситуацію, коли три користувачі зареєстровані локально (у цей момент активний тільки перший з них).

Користуючись вкладкою Користувачі (Пользователи або Users), ви можете відключити "зайвих" користувачів (кнопка Відключити (Отключить або Disconnect)) або "разреєструвати" їх у системі (кнопка Вийти із системи (Выйти из системы або Logoff)). Для цього, однак, потрібно мати права адміністратора системи.