Налаштування параметрів форми

Процес створення форми можна розділити на три етапи:

  • Настройка параметрів форми;
  • Розміщення в формі об'єктів: тексту, полів різних типів, ліній, малюнків, кнопок управління;
  • Задання властивостей розміщених у формі об'єктів.

Форма, як і всі наявні в ній об'єкти, має властивості, використовуючи які можна задати її розмір, координати лівого верхнього кута, стиль рамки обрамлення, заголовок, колір і т. д. Крім цього, форма характеризується подіями і методами.

Налаштування властивостей форми здійснюється у вікні Properties (Властивості), для відкриття якого встановіть курсор на вільну від об'єктів поверхню форми і виберіть команду Properties Window (Вікно властивостей) з меню View (Вид) або натисніть клавішу <F4>.

Примітка

Не всі властивості форми і елементи керування ви можете налаштувати за допомогою вікна Properties (Властивості). Такі властивості задаються в коді програми.

Розташування форми і її розміри

Розташування форми на екрані при виконанні визначається властивостями X і Y або Location, що вказують відстань від лівого верхнього кута. Крім цього, для задання розташування форми під час виконання використовується властивість StartPosition, яка може набувати значень, що зазначені в таблиці 1.

 Таблиця 1 Значення властивості StartPosition

 Значення властивості Розташування форми 
 Manual  Положення форми задається властивістю Location
 CenterScreen  Форма розташовується в центрі екрана
 WindowsDefaultLocation  Положення форми задається системою Windows, виходячи з кількості відкритих вікон і їх розташування, а розмір визначається властивістю Size
 WindowsDefaultBounds  Положення форми і її розмір задається системою Windows за замовчуванням
 CenterParent  Форма розташовується в центрі батьківського вікна, не перевищуючи його розмір

Для зміни розміру форми використовуються властивості Height і Width або Size, що визначають висоту і ширину форми, а також застосовуються миша і клавіші-стрілки. При використанні миші для одночасної зміни висоти і ширини форми встановіть курсор в її правий нижній кут. Коли курсор набуде вигляду двобічної стрілки, натисніть кнопку миші і, утримуючи її, змініть розмір форми. Встановивши необхідний розмір, відпустіть кнопку миші. Для зміни одного з розмірів форми необхідно використовувати відповідний бічний маркер.

При зміні розміру форми за допомогою клавіш-стрілок слід утримувати в натиснутому стані клавішу <Shift>.

За допомогою властивостей MinimumSize і MaximumSize можна встановити мінімальний і максимальний розміри форми відповідно.

Властивість WindowState визначає розмір форми при її запуску на виконання і може приймати одне із значень, представлених в таблиці 2.

 Таблиця 2 Значення властивості WindowState

 Значення властивості Опис 
 Normal  Форма має розміри, визначені його властивостями
 Minimized  Форма згортається в значок
 Maximized  Форма відчиняються на максимальний розмір

Заголовок форми

Для задання тексту заголовка, що розташовується у верхній частині форми, призначена властивість Text вікна властивостей. Для того щоб форма взагалі не містила заголовок, необхідно видалити інформацію з правого стовпчика.

Форма, як і основне вікно програми Visual Basic, може мати з правого боку заголовка кнопки управління її розмірами. Для задання активності кнопок максимізації та мінімізації використовуються властивості MaximizeBox і MinimizeBox відповідно. Властивість ControlBox форми визначає, чи буде під час виконання форми в рядку заголовка розташовуватися кнопка виклику системного меню, в якому присутні команди переміщення, зміни розміру, закриття форми.

Для задання значка, що розміщується в рядку заголовка форми, на панелі завдань, використовується властивість Icon. При виборі даної властивості в правій колонці з'являється кнопка з трьома крапками, натиснувши яку відкриває діалогове вікно Відкрити. За допомогою цього вікна можна вибрати з наявних на комп'ютері значків відповідний.

Контур форми

Контур форми задається за допомогою властивості FormBorderStyle і може приймати значення, представлені в таблиці 3.

Таблиця 3. Значення властивості FormBorderStyle

 Значення властивості Опис 
 None  Форма не має рамки, області заголовка, кнопки виклику системного меню, кнопок управління вікном
 FixedSingle  Незмінна одинарна рамка. В області заголовка розміщені кнопка виклику системного меню у вигляді значка, заголовок форми і кнопки управління вікном
 Fixed3D  Незмінна об'ємна рамка. В області заголовка розміщені кнопка виклику системного меню у вигляді значка, заголовок форми і кнопки управління вікном
 FixedDialog  Незмінна рамка. В області заголовка розміщені заголовок форми і кнопки управління вікном
 Sizable  Змінна рамка (розміри форми можна змінювати при виконанні). В області заголовка розміщені кнопка виклику системного меню, заголовок форми, кнопки управління вікном
 FixedToolWindow  Незмінна одинарна рамка. В області заголовка розміщені заголовок форми і кнопка для її закриття
 SizableToolWindow  Змінна одинарна рамка. В області заголовка розміщені заголовок форми і кнопка для її закриття

За замовчуванням властивість FormBorderStyle має значення Sizable, надаючи користувачу можливість під час виконання змінювати розміри форми.

Примітка

Значення властивості FormBorderStyle визначають, чи будуть в рядку заголовка форми присутні кнопки управління вікном і кнопка виклику системного меню.

Фон форми

Для завдання кольору фону форми призначена властивість BackColor.

В якості фону також може використовуватися малюнок. Для цього скористайтеся властивістю BackgroundImage. При виборі цієї властивості в правій колонці з'являється кнопка з трьома крапками, натискання якої викликає діалогове вікно Select Resource (Вибрати ресурс). За допомогою цього вікна можна вибрати відповідний фоновий малюнок.

У разі використання малюнка в якості фону форми для визначення параметрів його розташування застосовується властивість BackgroundImageLayout, значення якого вказані в таблиці 4.

Таблиця 4. Значення властивості BackgroundImageLayout

 Значення властивості Розташування форми 
 None  Малюнок розташовується в лівому верхньому кутку форми і зберігає свої реальні розміри
 Tile  Малюнок розташовується на формі у вигляді мозаїки
 Center  Малюнок розташовується по центру форми
 Stretch  Малюнок розтягується до розмірів форми без збереження пропорції
 Zoom  Малюнок розтягується до розмірів форми, зберігаючи пропорції

Полоса прокрутки

Для автоматичного створення в формі смуги прокрутки служить властивість AutoScroll. Після задання значення True для цієї властивості в разі, коли інформація, що міститься в формі, буде розташовуватися поза видимості, з'явиться смуга прокрутки. Для завдання параметрів смуги прокрутки використовуються властивості зазначені в таблиці 5.

Таблиця 5. Властивості для завдання параметрів смуги прокрутки

 Властивість Опис 
 AutoScrollMargin  Задає відстань від меж самого правого нижнього елемента форми до появи смуги прокрутки. Тобто, якщо правіше і нижче точки (200; 200) немає ніяких елементів і ця властивість приймає значення (100; 100), то смуга прокрутки буде з'являтися при розмірі форми меншому або рівному значенням 300 × 300
 AutoScrollMinSize  Задає мінімальний розмір форми, що приводить до появи смуги прокрутки, незалежно від наявності елементів поза видимості форми

Події форми

Форми, як і  об'єкти що входять до них, можуть виконувати методи і відповідати на виникаючі події. У таблиці 6 наведено кілька найбільш часто використовуваних подій форми.

Таблиця 6. Події форми

 Подія Коли виникає 
 Activated  У той момент, коли форма стає активною, тобто відображається на екрані
 Deactivate  Коли форма стає неактивною. Наприклад, при активізації на екрані іншої форми
 Invalidated  При перемальовуванні зображення на формі
 Load  У момент завантаження форми в пам'ять до її появи на екрані
 Paint  При малюванні зображення на формі
 Resize  При зміні розміру форми