Властивості об'єктів форми

Всі об'єкти Visual Basic, розміщені в формі (заголовок, поля, написи, кнопки, лінії і т. д.), а також сама форма характеризуються властивостями, які можна налаштувати відповідно до своїх вимог. Для перегляду і редагування властивостей об'єкта, розміщеного в формі, виділіть його, а потім виконайте одну з таких дій:

  • виберіть команду Properties Window (Вікно властивостей) меню View (Вид);
  • натисніть праву кнопку миші і виберіть команду контекстного меню Properties (Властивості);
  •  натисніть кнопку Properties Window (Вікно властивостей) на стандартній панелі інструментів;
  •  натисніть клавішу <F4>.

В результаті відкриється вікно Properties (Властивості) з властивостями виділеного об'єкта.

Рис.1. Вікно Properties (Властивості)

Список, що розкривається у верхній частині вікна Properties (Властивості) містить перелік усіх об'єктів форми. Його можна використовувати для вибору об'єкта замість виділення потрібного об'єкту в формі.

Нижче списку об'єктів форми розташовані кнопки. Кнопка Categorized (За категоріями) задає відображення властивостей об'єкта за категоріями, а кнопка Alphabetical (За алфавітом) - за алфавітом. За допомогою кнопок Properties (Властивості) і Events (Події) у вікні Properties (Властивості) можна відобразити властивості або події відповідно.

У нижній частині діалогового вікна Properties (Властивості) міститься опис обраного в списку властивості.

Для зміни будь-якої властивості об'єкта необхідно відкрити вікно Properties (Властивості) і перейти на рядок, що містить дану властивість.

Значення властивості відобразиться в стовпці, розташованому правіше найменування властивості. При зміні значення властивості можливі варіанти дій, описані в таблиці 1.

Тип властивості Дія
 Можливі два або більше різних варіантів значень властивості  При виборі такої властивості в правій колонці з'являється кнопка розкриття списку, дозволяє  введення нового значення використовуючи елементи списку. Щоб переглянути список значень властивості, потрібно виконати подвійне клацання миші на найменуванні властивості. На рис. 2 показаний список для зміни значення властивості FormBorderStyle (Стиль рамки форми)
 Значення властивості задає колір об'єкта  При виборі такої властивості, призначеної для колірних налаштувань об'єкту, в правій колонці з'являється кнопка розкриття списку, при натисканні якої відкривається невелике вікно з трьома вкладками (рис. 3). Вкладка Custom (Кольори призначені для користувача) містить кольорову палітру, яка застосовується для задання кольору. Вкладка Web (Кольори Web-додатків) пропонує кольори, що використовуються різними Web-додатками. Вкладка System (Системні кольори) для задання кольору дозволяє використовувати кольори, застосовані для фарбування системних елементів вікна програми Visual Basic
 Можливий вибір властивостей за допомогою вікна налаштування  При виборі властивості в правій колонці з'являється кнопка з трьома крапками, при натисканні якої відкривається діалогове вікно, з якого вибираються необхідні значення. Наприклад, при налаштуванні властивості Font (Шрифт) відкривається діалогове вікно Font (Шрифт)
 Значення властивості задає вирівнювання об'єкта  При виборі властивості, призначеної для настройки вирівнювання об'єкта, в правій колонці з'являється кнопка, при натисканні якої відкривається невелике вікно (рис. 5), що містить можливі варіанти розташування об'єкта
 Значення властивості вводиться з клавіатури  При редагуванні такої властивості інформація вводиться в правий стовпчик обраної властивості за допомогою клавіатури. Прикладом подібної властивості є Text (Текст)

Рис.2. Зміна властивості FormBorderStyle 

 

Рис.3. Зміна кольору елемента керування

Рис.4. Зміна фришту

Рис.5. Задання властивості вирівнювання тексту

Рис.6. Введення значення властивості вручну

 У Visual Basic 2010 властивість може повертати об'єкт, який в свою чергу теж має властивості. Наприклад, властивість Location (Розташування) форми повертає структуру Point (Точка), яка має властивості X і Y, що задають координати лівого верхнього кута елемента управління. Щоб привласнити значення подібній властивості, можна через крапку з комою ввести її значення або клацнути на знаку "плюс" зліва від назви властивості для відображення її компонентів і потім поставити їх значення.

При натисканні кнопки Categorized (За категоріями) властивості поділяються на категорії, основні з яких представлені в таблиці 2.

 Категорія Опис 
 Appearance   У цій категорії розташовані властивості, що визначають зовнішній вигляд об'єкта. Наприклад, властивість Text форми дозволяє задати текст, що розміщується в заголовку, а властивість BorderStyle визначає стиль рамки об'єкта
 Behavior   Властивості цієї категорії визначають поведінку об'єкта. Наприклад, якщо для об'єкта властивість Visible має значення False, то при виконанні його не буде видно. Аналогічне значення, встановлене для властивості Enabled, блокує об'єкт
 Data   Категорія допомагає визначити використовувані дані. Так, наприклад, властивість Table дозволяє вказати ім'я використовуваної таблиці, властивість DataSource - джерело даних
 Focus  Дана категорія містить властивість CausesValidation. Вона визначає, чи викликаються події Validating і Validated елемента управління, що виникають під час перевірки правильності введення і після її закінчення
 Layout  Властивості цієї категорії дозволяють задати положення об'єкта в формі щодо її лівого верхнього кута, а також його розміри. Якщо об'єктом є сама форма, то в даній категорії розташовані властивості, що визначають розмір форми і її положення в режимі виконання на екрані відповідно. Наприклад, властивість Size задає розмір елемента, а властивість Location - його розташування на екрані
 Misc  У цю категорію входять властивості різного характеру. Наприклад, за допомогою властивостей AcceptButton і CancelButton можна задати назву кнопки, яка буде автоматично спрацьовувати при натисканні клавіші <Enter> або <Esc> відповідно
 Windows Style  За допомогою властивостей цієї категорії можна задавати вид форми програми. Наприклад, за допомогою властивості Opacity (Непрозорість) можна задати прозорість форми. Властивість Icon (Значок) задає відображається зліва від назви форми значок

 Примітка

Для зручності використання режиму Categorized (За категоріями) зліва від найменування категорій розташовані значки, що містять зображення знаків "плюс" або "мінус". При встановленому значенні "плюс" властивості, що входять в поточну категорію, не помітні, а в вікні Properties (Властивості) відображається тільки назва категорії. Щоб відкрити список властивостей, необхідно натиснути ЛКМ на знак "плюс". Список властивостей даної категорії відкриється, а знак "плюс" перетвориться на знак "мінус".

Кожен з розміщуваних в формі елементів керування визначається власним набором властивостей. Але є властивості, притаманні більшості об'єктів.

Наприклад, всі без винятку об'єкти форми мають властивість Name (Ім'я), що використовується при написанні програмних кодів. Найменування об'єкта має бути унікальним в формі. Розміри об'єкта визначаються властивістю Size (Розмір). Для визначення положення об'єкта на формі призначена властивість Location (Розташування).