Оператор Continue

Оператор Continue дозволяє негайно перейти до наступної ітерації циклу.

За допомогою оператора Continue можна здійснювати перехід від однієї ітерації до іншої в будь-якому з циклів - For ... Loop, For Each ... Next, Do ... Loop.

Як приклад можна розглянути наступний код:

        Dim i As Integer

        For i = 1 To 4

            If i = 2 Then Continue For

            Console.WriteLine(i)

        Next

Після виконання програми на консолі будуть відображені числа 1, 3, 4.