Аспект Key

Клавiатурний тренажер "Аспект" призначений для набуття навичок володiння клавiатурою. Робота користувача полягає у повторному набираннi символiв тексту, що з'являється у вiкнi на екранi. При правильному наборi курсор просувається до насупного символу, при неправильному - звучить сигнал i курсор залишається на мiсцi.

 

Робота з програмою

Тренажер забезпечує роботу з будь-якою мовою, встановленою на Вашому компьютерi. Перемикання мов - стандартне. Є чотири рiвня складностi тексту для повторного набору: "Первачок", "Школяр", "Ветеран" i "Професiонал". В залежностi вiд вибраної складностi з'являється вiдповiдний текст та таблиця результатiв. Щоб почати роботу - натиснiть кнопку "Старт". На екранi тренажера показано поточну мову i швидкiсть набору тексту у символах за хвилину. Тренажер внизу має дiаграму, яка показує, яка частина роботи виконана. Пiсля завершення роботи з'являється вiкно запису iменi або прiзвища користувача. Пiсля натискання кнопки "ОК" змiст вiкна i швидкiсть друкування заноситься у пiдсумкову таблицю. Ця процедура вiдбувається тодi, коли результат швидкостi друку не менший за 10-е мiсце у таблицi.

Змiна тексту для набору

Тексти для набору знаходяться у файла:

 • Strings1.txt - для рiвня "Первачок"
 • Strings2.txt - для рiвня "Школяр"
 • Strings3.txt - для рiвня "Ветеран"
 • Strings4.txt - для рiвня "Професонал"

  Тексти можна редагувати за допомогою довiльного редактора типу "як є" (наприкад "Блокнот") аби тiльки текст був збережений у стандартному кодуваннi Windows (Windows CP-1251). Попередньо авторами були складенi такi варiанти тестiв:

 • "Первачок" - тiльки український текст (файл strings1.txt);
 • "Школяр" - український i росiйський текст (файл strings2.txt);
 • "Ветеран" - укр., рос. i трохи англiйський текст (файл strings3.txt);
 • "Професонал" - укр., рос. i англiйський текст (файл strings4.txt);

Настроювання программи

Для кожного рiвня складностi створюється своя таблиця результатiв:

 • "Первачок" - файл res1.dat;
 • "Школяр" - файл res2.dat;
 • "Ветеран" - файл res3.dat;
 • "Професiонал" - файл res4.dat;

Формат запису таблицi такий:

<Iм'я Результат1>

<Результат1>

<Iм'я Результат2>

<Результат2>

...

Можна стерти файл пiдсумкової таблицi i вiн автоматично створиться знову iз чистими рядками. Можна вiдредагувати файл таблiцi за допомогою того ж редактора "Блокнот". Але якщо ви насмiлились виправляти - будьте обережнi! Видаляйте як i <Iм'я>, так i <Результат>. У протилежному випадку змiст таблицi буде невiрно розтлумачений програмою.

Рекомендацiї

Оскiльки програма намагається знайти фали тестiв i таблиць результатiв у поточному каталозi, необхiдно щоб вони знаходилися у тому ж каталозi, що i сама програма. Також, наприклад, якщо Ви створили ярлик до програми "C:\Key\Key.exe" i помiстили його на робочий стiл Windows, то необхiдно вказати у властивостях ярлика робочу папку "C:\Key\".

Завантажити АСПЕКТ Key